back

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки наданої ТОВ "ІМ. Прядка"

03 липня 2021

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Детального плану території земельної ділянки наданої ТОВ "ІМ. Прядка" на умовах оренди загальною площею 3,97 га (кадастровий номер 7423387400:06:002:0054 розташованої за межами населеного пункту в адміністративних межах Лосинівської селищної ради  по вул.Молодіжна,9А, с.Перемога, Ніжинського району, Чернігівської області з метою планувальної організації території для будівництва силосів для зберігання зернових культур

 1. Замовник.

Ніжинська районна державна адміністрація (адреса Чернігівська обл., , місто Ніжин, вул. Батюка, буд. 5-А, 16600).

 

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування.

Документ державного планування (далі ДДП) детальний план території  земельної ділянки наданої ТОВ "ІМ. Прядка" на умовах оренди загальною площею 3,97 га (кадастровий номер 7423387400:06:002:0054 розташованої за межами населеного пункту в адміністративних межах Лосинівської селищної ради  по вул.Молодіжна,9А, с.Перемога, Ніжинського району, Чернігівської області з метою планувальної організації території для будівництва силосів для зберігання зернових культур – далі детальний план є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Основні цілі проекту детального плану:

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови, тощо;

- формування принципів планувальної організації забудови;

- функціональне призначення, режим та параметри забудови, розподіл територій згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами;

- містобудівні умови та обмеження за відсутності плану зонування території;

- доцільність, обсяги, послідовність використання території;

- черговість та обсяги інженерної підготовки території; систему інженерних мереж;

- порядок організації транспортного і пішохідного руху.

В процесі проектування були враховані матеріали Схеми планування території Чернігівської області, розробленої державним науково-дослідним інститутом проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М. Білоконя

Склад та зміст детального плану визначається ДБН Б.1.1-14:2012. «Склад та зміст детального плану території». Рішення мають відповідати вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування і забудова територій”, а також широкого кола інших державних будівельних норм та державних стандартів України.

У складі детального плану проводиться вивчення  природних умов  та інженерно-будівельна оцінка території населеного пункту, аналіз існуючої забудови ділянки проєктування та встановлення існуючих планувальних обмежень.  Значним етапом у розробці даної містобудівної документації є  архітектурно-планувальна організація території з визначенням проектних планувальних обмежень. На основі вищезазначеного  розробляються схеми вулично-дорожньої мережі та схеми інженерного обладнання території.

Детальний план розроблено на виконання розпорядження Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівської області № 95 від 23.03.2021.

 

 1. Інформація про те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання  документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов'язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної пунктом 13 частини третьої статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Детальним планом території обґрунтовується можливість, у відповідності до проектних рішень, розміщення силосів для зберігання зерна на території існуючого підприємства з дотриманням необхідних нормативів.

У текстових та на графічних матеріалах детального плану міститься інформація, щодо місцезнаходження та розміру, а також потужності об’єкту проектування.

Земельна ділянка площею 3,97 га, на територію якої розроблено детальний план, з кадастровим номером 7423387400:06:002:0054 перебуває у комунальній власності та надана для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка передана в оренду гр. Штанько Геннадію Миколайовичу, який передав у суборенду ТОВ «ІМ. ПРЯДКА» Земельна ділянка розміщена на південний захід  від с. Перемога. На земельній ділянці розміщено виробничі, складські, громадські будівлі. Детальним планом передбачене розміщення двох силосів ємністю 750 т, а також інших об’єктів, зокрема інженерних, які забезпечать повноцінне функціонування існуючого підприємства та запроектованих споруд.

Санітарно-захисна зона встановлена від існуючих  джерел шкідливості. СЗЗ розміром 50 м встановлено від: паливно-заправного пункту, складів зерна; СЗЗ розміром 100м - від гаражів сільськогосподарської техніки та складу паливно-мастильних матеріалів. Санітарно-захисна зона розміром 100м  встановлена від запроєктованих  джерел шкідливості: зерносушильна установка та очисне відділення; СЗЗ розміром 50м - від силосів для зберігання зерна.

 

 

 1. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди автомобільного транспорту та виробничої техніки;

– в період будівництва об’єктів та в процесі експлуатації вплив на водне середовище відсутній. Водопостачання – використання існуючої водозабірної споруди підприємства. Каналізація – локальна;

– порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників – вітру, дощових потоків, тощо;

– акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;

– на соціальне середовище – створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району.

 б) для територій з природоохоронним статусом:

Відповідно до листа Департаменту екології та природніх ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації території та об'єкти природньо-заповідного фонду, в межах населеного або поряд з земельною ділянкою, на яку розробляється детальний план відсутні, а отже, вплив на зазначені об'єкти не передбачається.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Існуюча та планова діяльність на території земельної ділянки не має негативного транскордонного впливу на довкілля.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо ДДП не буде затверджено.

У контексті Стратегічної екологічної оцінки (далі СЕО) проекту Денерального плану території з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків для охорони й оздоровлення навколишнього середовища передбачається розглянути наступні сценарії, а саме:

 • «Нульовий сценарій» - опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;
 • «Максимально сприятливий сценарій» - опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку реалізації запропонованих заходів з використанням інноваційних та інших  технологій, направлених на покращення навколишнього середовища.

 

 1. Дослідження, які .необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО

Предметом дослідження СЕО є проектні рішення детального плану території, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації, ключове значення у виконанні СЕО такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень визначеного проекту. Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність рішень Проекту загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування. Оцінка кумулятивних ефектів дозволить оцінити як сукупний вплив кількох об’єктів, так і накладений вплив минулих, поточних, а також проектних чинників.

Всі методи прогнозування об'єднують у дві групи: логічні і формалізовані.

До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії.

При відсутності про об'єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об'єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання.

Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об'єкта через опитування висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва.

Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому прогнозуванні стосовно об'єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтується він на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного об'єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у прогнозованому періоді;

Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахуванням імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими або опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежить прогноз; з'ясувати їх співвідношення з прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін довкілля під дією певних факторів.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту з точки зору екологічної ситуації;

проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;

визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;

проведення оцінки впливу на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення;

моніторинг фактичного впливу впровадження на довкілля.

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП.
 1. Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані з проектом ДДП

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП

 1.  
 1.  
 1.  

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту та виробничої техніки підприємства на стан повітря.

· озеленення санітарно-захисних зон;

· впровадження сучасного обладнання та прогресивних планувальних рішень, що веде до зниження енергозатрат, а також забруднення атмосфери;

· зобов’язання керівників (власників) виробничих об'єктів відповідно до вимог ст. 10 Закону України "Про охорону  атмосферного повітря" та п. 6.1.1 ДСП-201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць" у забезпеченні  проведення контролю за станом забруднення атмосферного повітря сельбищної території в зоні впливу викидів об'єктів.

 

Водні ресурси

Відсутність очисних споруд дощових стоків.

 

· розміщення дощової каналізації, з будівництвом локальних очисних споруд

 

Поводження з відходам

Несанкціонованих сміттєзвалищ не виявлено.

· організація послуг з вивезення побутових відходів згідно з графіком та роздільним збиранням сміття;

· організація утилізації виробничих відходів

Ґрунти

Забруднення ґрунтів від

автотранспорту та

поверхневих вод

· дотримання санітарних норм та вимог при облаштуванні ділянок

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі ДДП, його зв’язок з іншими ДДП;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо ДДП не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються ДДП, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються ДДП, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки ДДП;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася СЕО, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання ДДП для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельної ділянки наданої ТОВ "ІМ. Прядка" на умовах оренди загальною площею 3,97 га (кадастровий номер 7423387400:06:002:0054 розташованої за межами населеного пункту в адміністративних межах Лосинівської селищної ради  по вул.Молодіжна,9А, с.Перемога, Ніжинського району, Чернігівської області з метою планувальної організації території для будівництва силосів для зберігання зернових культур

подаються до:

Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівської області (відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля.  Відповідальна особа: начальник відділу – Носенко Марія Володимирівна (контактні дані: Чернігівська обл., , місто Ніжин, вул. Батюка, буд. 5-А, 16600, електронна пошта: [email protected] тел. (04631) 7-31-29).

Строк подання зауважень і пропозицій до Заяви про визначення обсягу СЕО становить 15 днів з  дня її оприлюднення , тобто до 18 липня 2021 року.