back

Щодо стажування громадян з числа молоді, які перебувають на посадах державної служби в управлінні соціального захисту Ніжинської РДА

21 серпня 2019

 

 

ПОРЯДОК 
стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в управлінні соціального захисту населення  Ніжинської районної державної адміністрації

1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в управлінні соціального захисту населення Ніжинської районної державної адміністрації.

 

2. У цьому Порядку термін «молодь» означає громадян України віком до 35 років, які є студентами вищих навчальних закладів або отримали вищу освіту та не перебувають на посадах державної служби.

3. Основною метою стажування є залучення молодих та вмотивованих спеціалістів до роботи на державній службі, ознайомлення їх зі специфікою діяльності управління соціального захисту населення Ніжинської районної державної адміністрації та набуття ними практичного досвіду роботи на державній службі.

     4. Зарахування на стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування в управлінні соціального захисту населення Ніжинської районної державної адміністрації (далі - стажист), і згоди керівника, що оформлюється наказом начальника управління , а у разі відсутності начальника  -  заступником, який виконує його обов’язки. До заяви стажист додає резюме у довільній формі.

 

 

2

5. Стажування молоді здійснюється строком до шести місяців у вільний від навчання (роботи) час в межах робочого часу управління соціального захисту населення Ніжинської районної державної адміністрації, а саме:

повний робочий день - понеділок- п’ятниця з 8:00 до 17:00 год, обідня перерва з 13:00 до 14:00 год;

неповний робочий день передбачає роботу стажиста не менше ніж 4 години у робочі дні.

6. На період стажування в управлінні соціального захисту населення Ніжинської районної державної адміністрації за стажистом закріплюється керівник стажування із числа керівників структурних підрозділів.

7. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток 2), який затверджує начальник управління.

Індивідуальний план стажування має передбачати участь стажиста у вирішенні перспективних і поточних завдань, які ставить йому керівник стажування (вирішення організаційних питань, підготовка аналітичних, інформаційних довідок, проектів розпорядчих і нормативних документів).

Поставлені завдання мають бути чіткі та зрозумілі.

Терміни завдань і доручень повинні мати кінцеву дату.

8. Керівник стажування:

складає та затверджує індивідуальний план стажування;

забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

забезпечує стажисту можливість ознайомитися з організацією роботи управління;

        залучає стажиста до підготовки аналітичних, інформаційних довідок, проектів розпорядчих і нормативних документів, проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом);

 надає методичну допомогу в удосконаленні професійних знань, умінь та навичок.

9. Стажист:

зобов'язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування в межах плану стажування;

зобовя'заний додержуватись правил внутрішнього службового розпорядку фінансового відділу , етики та культури поведінки;

 

3

 має право отримувати інформацію для виконання покладених на нього завдань та  індивідуального плану стажування;

 може бути присутнім на нарадах управління.

10. Стажист після закінчення стажування готує письмовий звіт про проходження стажування з власним висновком    про    його    організацію       та

проведення , який  засвідчує своїм підписом за формою (додаток 3).

11. Керівник стажування після подання стажистом звіту про проходження стажування оформляє висновок про результати стажування з обгрунтуванням  щодо проходження стажування за формою (додаток 4).

12. Керівник стажування після закінчення стажування готує, та підписує характеристику у довільній формі, яка містить стислу інформацію про результати стажування  у двох примірниках, один з яких надається стажисту, а другий передається керівником стажування на зберігання інспектору з кадрів територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з усіма документами про проходження стажування.

 

13. Стажування проходить на безоплатній основі. Управління соціального захисту населення Ніжинської районної державної адміністрації не несе зобов’язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі, найм житла.

 

                                                                                             

Начальник управління                                                                                                                                        О.Шевчун

 

 

 

                                                                            Додаток 1

до Порядку стажування громадян з

числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби

в управлінні соціального захисту населення Ніжинської районної державної адміністрації

 


 

 

Начальнику управління соціального захисту населення Ніжинської районної  державної адміністрації
_______________________________________________
                            (прізвище, ім'я, по батькові)
_______________________________________________,
                            (прізвище, ім'я, по батькові стажиста)
який (яка) мешкає _______________________________
                                                      (місце проживання, контактний телефон)

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу дозволити стажування в управлінні соціального захисту населення Ніжинської районної державної адміністрації

з «___» ____________ 20__ року по «___» ____________ 20__ року.

Метою стажування є ознайомлення з функціонуванням державної служби та набуття досвіду виконання завдань, обов'язків та практичної роботи в управлінні соціального захисту населення Ніжинської районної державної адміністрації.

«___» ____________ 20__ року

 

________________________________
 (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                                                            Додаток 2

до Порядку стажування громадян з

числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби

в управлінні соціального захисту населення Ніжинської районної державної адміністрації

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління соціального захисту населення Ніжинської районної державної адміністрації

 

________          _______________

     (підпис)                             (ініціали, прізвище)

 

«____» ______________ 20__ р.

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

стажування ________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

з ______________ по _____________

на посаді _____________________________________________

 

№ з/п

Зміст роботи

в період стажування

Строк виконання

Результати оцінювання керівником стажування

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Керівник стажування –
___________________
                (посада)

 


__________
(підпис)


__________________________
(ініціали, прізвище)

 

Стажист


_________
(підпис)


__________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

 

«__»___________ 20__ р.

 

                                                                            Додаток 3

до Порядку стажування громадян з

числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби

в управлінні соціального захисту населення Ніжинської районної державної адміністрації

ЗВІТ

про проходження стажування

_____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

на посаді _____________________________

 

Відповідно до наказу управління соціального захисту населення Ніжинської районної державної адміністрації від _____________ 20__ року № ___ я проходив (ла) стажування на посаді _____________________ _____________ з ____________ по ____________ 20__ року.

 

У ході стажування відповідно до індивідуального плану ознайомився(лась) із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і практикою їх застосування в діяльності  управлінні соціального захисту населення Ніжинської районної державної адміністрації, а саме:

1. _____________;

2. _____________;

3. _____________;

4. _____________.

        

Під час стажування були виконані наступні завдання:

1. _____________;        

2._____________;

3. _____________.

 

У результаті стажування  мною було набуто досвіду практичної роботи:

1. _____________;

2. _____________;

3. _____________;

4. _____________.

 

 

Стажист


_________
(підпис)


___________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

«__»___________ 20__ р.

 

                                                                            Додаток 4

до Порядку стажування громадян з

числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби

в управлінні соціального захисту населення Ніжинської районної державної адміністрації

 

ВИСНОВОК

про результати стажування

_____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

на посаді ____________________________________

 

З метою ознайомлення з функціонуванням державної служби відповідно до статті 48 Закону України «Про державну службу», на підставі наказу управління від _____________ 20__  року №______, ________________ проходив(ла) стажування на посаді _____________________.

      (прізвище, ініціали)

 

Стажування відбувалося відповідно до індивідуального плану стажування.

Обсяг виконаних завдань, передбачених індивідуальним планом стажування на посаді ____________________, виконано/не виконано в повному обсязі/частково.

У процесі стажування _____________________ взято участь у підготовці;

                                                                                           (прізвище, ініціали)

1. _____________;

2. _____________;

3. _____________.

 

Позапланово виконано завдання:

 1. _____________;

 2. _____________;

 3. _____________.

 

Висновок керівника стажування (підсумкова оцінка) _________________.

 

Керівник стажування –
___________________
                (посада)

 


__________
(підпис)


___________________________
(ініціали, прізвище)

«__»___________ 20__ р.