back

Робота зі зверненнями громадян в Ніжинській райдержадміністрації

06 серпня 2011

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов"язком держави. Звернення громадян є одним із засобів захисту їх прав та законних інтересів.

В статті 40 Конституції України зазначено, що громадянин України має право на звернення. Право на звернення забезпечує громадянам можливість відстоювати свої права та законні інтереси й відновлювати їх у разі порушення. Для регулювання питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права на звернення 2 жовтня 1996 р. був прийнятий ЗУ «Про звернення громадян» (із змінами від 13 травня 1999 р.). 7 лютого 2008 р. Президент України підписав Указ «Про заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», відповідно до якого КМУ, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів АРК, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним держадміністраціям та органам місцевого самоврядування наказується вжити невідкладних заходів щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення та особистий прийом, обов"язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм ЗУ «Про звернення громадян», упорядкування роботи зі зверненнями громадян тощо.

Окрім того, Законом України „Про звернення громадян” встановлено не лише вимоги до звернення, але й законодавчо передбачено, що особистий прийом громадян є обов"язком посадових осіб. Зазначеним законом забороняється надсилати звернення громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються. І, що вкрай важливо, – забороняється відмовляти в прийнятті та розгляді звернень, поданих у встановленому порядку та оформлених належним чином.

Статтею 20 Закону України „Про звернення громадян” передбачено, що на розгляд звернення дається не більше одного місяця від дня надходження, а на питання які не потребують додаткового вивчення, відповіді даються не пізніше п"ятнадцяти днів від дня їх отримання. До речі, якщо громадянин обґрунтовує письмово свою вимогу, то термін розгляду може бути скорочено. Загальний термін вирішення питань не може перевищувати сорока п"яти днів.

Забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення, всебічний розгляд звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян є на сучасному етапі одним із пріоритетних завдань органів державної влади та органів місцевого самоврядування, відповідальним обов"язком їх посадових і службових осіб, фактором забезпечення суспільно-політичної та економічної стабільності в державі.

Слід зазначити, що упродовж шести місяців поточного року до Ніжинської райдержадміністрації надійшло 70 письмових звернень громадян, серед яких - 56 заяв і 14 скарг. Крім цього на особистому прийомі у голови райдержадміністрації перебувало 30 громадян.Усі звернення розглянуті без порушення терміну, встановленого чинним законодавством.

Аналіз надходжень звернень громадян до райдержадміністрації показує, що у І півріччі 2011 року спостерігається загальна тенденція щодо зменшення кількості звернень у порівнянні з відповідним періодом минулого року( 128 звернень).

Всього у зверненнях було порушено 42 різних питання. Актуальними питаннями, з яких зверталися громадяни ,є безкоштовна приватизація земельних ділянок, соціальний захист і надання пільг, виділення матеріальної допомоги, обладнання доріг, вирубка дерев, скарги на сусідів, відновлення маршрутів.

Найбільше звернень надійшло від мешканців сіл: Григоро-Іванівка, Талалаївка, Мала Кошелівка, Кунашівка, В.Кошелівка, Переяслівка, Кирилівка, Даніно, Перебудова, Дуболугівка з приводу матеріальної допомоги (16).

На другому місці заяви та скарги з питань агропромислового розвитку (12). Переважно це заяви та скарги щодо несвоєчасних розрахунків за земельні та майнові паї, отримання державних актів на землю та ін. Такі звернення надходили від мешканців с Крути , Переяслівка, Даніно,Талалаївка.

З питань комунального та дорожнього господарства отримано 7 звернень,а саме : щодо зміни графіка руху автобуса, вирішення питання автобусної зупинки, про порушення при будівництві господарських будівель, спиляння дерев, газифікацію сіл, водопостачання та водовідведення.

Звернень з питань забезпечення законності та зловживання владою і службовим становищем надійшло 4 (с.Колісники, с.М.Кошелівка,с.Кунашівка). Органи виконавчої влади району вживали заходів по забезпеченню всебічного, об"єктивного і своєчасного розгляду кожного звернення. На 58 звернень авторам надані роз"яснення та необхідна інформація.

Заявникам, які зверталися по питанню надання матеріальної допомоги, райдержадміністрацією матеріальну допомогу розподілено в межах виділених асигнувань.

19 звернень надійшло через органи вищестоящого рівня (з них три повторних). Найчастіше у повторних зверненнях порушувались питання сільського господарства: врегулювання земельних та майнових питань; та комунального – питання водопостачання та водовідведення.

Організація роботи із зверненнями громадян, взаємодія органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування вивчається під час проведення виїзних приймалень, консультативно-методичних днів апарату райдержадміністрації та днів райдержадміністрації. У І півріччі 2011 року такі заходи проведено у Березанській, Колісниківській,Данинській,Великокошелівській,Шняківській, Переяслівській,Григоро-Іванівській,Кунашівській,Кукшинській, Бурківській, Талалаївській, Світанківській, Стодольській, Дуболугівській ,Терешківській, Крутівській сільських радах. За результатами проведених виїзних заходів головою райдержадміністрації надаються відповідні доручення.

Питання, з якими звертаються жителі району, в основному розглядаються і вирішуються своєчасно, оперативно, відповіді надаються об"єктивно.

Необхідно зазначити, що відповідно до ст.55 Конституції України, якщо заявник не отримав відповіді на своє звернення, він має право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. У звернення, що адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об"єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань, має бути зазначено прізвище, ім"я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз"ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону . Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов"язковому прийняттю та розгляду. Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення. Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об"єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п"яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз"ясненнями.Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються. ( ст. 7 Закону).

Крім того, на думку глави держави, слід акцентувати увагу й на таких проблемах:

• викоренення практики визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз"яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень (відповідно до ст. 15 ЗУ «Про звернення громадян» рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз"ясненням порядку оскарження прийнятого рішення);

• створення умов для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості ознайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень;

• узяття під особистий контроль керівниками відповідних органів розгляду звернень та забезпечення проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України;

• приділення особливої уваги вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім"ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки;

• запровадження постійного контролю за організацією роботи посадових та службових осіб зі зверненнями громадян;

• з"ясування причин, що породжують повторні звернення громадян, систематичного аналізу випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень;

• вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, зокрема, до дисциплінарної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання службових обов"язків щодо розгляду звернень громадян;

• забезпечення створення та функціонування гарячих ліній і телефонів довіри, проведення широкої роз"яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом.

Максимальна ефективність діяльності райдержадміністрації досягається виключно належною організацією роботи, раціональним розподілом обов"язків, плануванням роботи, розглядом і перевіркою звернень, які надійшли, вирішенням поставлених питань, здійсненням контролю за зверненнями, направленими за підвідомчістю на вирішення, персональною відповідальністю кожного працівника за доручену ділянку роботи.

Головний спеціаліст загального

відділу по роботі зі зверненнями

громадян

райдержадміністрації

Н.А.Мягкова